Služby

Strategické poradenstvo v oblasti PR

Pre každého z našich klientov vytvárame komplexné komunikačné programy, založené na jeho potrebách, cieľoch a rozpočtoch.
V týchto programoch špecificky oslovujeme relevantné cieľové skupiny a používame komunikačné nástroje, šité im na mieru.

Keď potrebujete niečo povedať novinárom, zamestnancom, obchodným partnerom alebo širokej verejnosti, vieme, ako na to. V konzultačnej role však samozrejme nekončíme. Naše projekty tiež kompletne realizujeme a predložíme Vám ich výsledok. Tvorivé myslenie, pochopenie ľudskej povahy, starostlivosť a vytrvalosť, to sú naše nástroje vo vašich službách.

sluzby_poradenstvo

Public Affairs a Lobbying

Snažíme sa zabezpečiť pre Vás kontakt a  komunikáciu so zástupcami verejnej sféry, politických strán, vládnych i nevládnych organizácií, organizácií samosprávy, záujmovými skupinami a združeniami, či lokálnymi komunitami.

Služby v tejto oblasti

 • koncepty a realizáciu cielených akcií (neformálne rozhovory, politické salóny, kruhové stoly, workshopy, parlamentné pojednávanie, konferencie)
 • zabezpečenie kontaktov k politickým činiteľom
 • vytvorenie databázy k tematickým oblastiam
 • politická komunikácia a poradenstvo
 • koncepty politického dialógu
 • lobbying

 

Komunikácia a tvorba image

Krízová komunikácia

Krízová komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou public relations aktivít. Úlohou pre krízovú komunikáciu je okamžitá reakcia na negatívne aspekty, ktoré poškodzujú záujmy klienta a vytvárajú tak negatívne povedomie o spoločnosti v očiach cieľových skupín.
Najčastejšími príčinami krízovej komunikácie sú útoky konkurenčných firiem na záujmy spoločnosti, nepredvídateľné situácie vďaka zásahu vyššej moci, ale tiež i nevhodné jednanie firiem na trhu. Na tieto a ďalšie skutočnosti je žiaduce okamžite reagovať. Krízová komunikácia je preto nástrojom pre zvládnutie alebo odrážanie útoku a vyžaduje značnou skúsenosť s mediálnym trhom. Pre účinné zvládnutie krízy je žiaduce využitie služieb našej PR agentúry.

 

Pre krízovú komunikáciu spracujeme:

 • vymedzíme potenciálnu krízovú tému a navrhneme jej riešenie
 • zabezpečíme školenie osobám, ktorých sa problematika bezprostredne týka
 • vytvoríme úzky krízový tým vo vnútri firmy pre dané situácie
 • stanovíme úlohy pre krízový tým

V prípade riešenia priamej krízovej komunikácie zaistíme:

 • analýzu príčin krízovej komunikácie
 • scenár a plán komunikácie
 • zastúpenie klienta v médiách
 • kompletný mediálny monitoring
 • adekvátnu reakciu na mediálny výstupy

 

Vzťahy s médiami

Media relations – ako mať média na svojej strane?

V dnešnej dobe majú oznamovacie prostriedky zásadní vplyv na to, či verejnosť firmu pozná a čo si o nej myslí. Média sú dôležitým prvkom pre vytváranie vzťahov s externými i internými cieľovými skupinami a pre budovanie  povesti firmy. Preto je podstatné naučiť sa s nimi efektívne a hlavne správne komunikovať, aby každá takáto interakcia mala pre Vašu firmu čo najväčší prínos. Cieľom mediálnej prípravy je zvýšiť pripravenosť na stretnutiach s novinármi a zvýšiť tak účinnosť využitia médií pre relevantné firemné upovedomenie. Školení a tréning sú určené hlavne pre členov managementu, ktorých rola je mimo iného zastupovať spoločnosť na verejnosti. Tréning je vždy prispôsobený okruhu médií a témam relevantných pre účastníkov školenia.
Mediálne školenie je obvykle rozdelené na dve časti – v tej prvej sa účastníci interaktívnou formou dozvedia, ako média obecne fungujú a aké novinári najčastejšie používajú triky, či ako zvládať vybrané konkrétne komunikačné situácie. Druhá časť tréningu je potom zameraná na možnosť získané informácie otestovať v praxi, a to pred kamerou v rozhovoru so skúseným novinárom.

Medzi najpoužívanejšie nástroje media relations patrí:

 • spracovanie tlačových správ
 • príprava redakčných materiálov alebo podkladov k témam
 • zaistenie rozhovorov, komentárov, citovanie na dané témy
 • organizovanie tlačovej konferencie a raňajky s novinármi
 • realizácia tzv. press trip – výjazdové akcie spojené s aktívnymi prezentáciami
 • organizovanie neformálnych akcií pre novinárov

Monitoring

Komunikovať nie je možné bez znalostí základných informácií, ktoré sa týkajú danej problematiky. Preto naši klienti využívajú možnosti spätnej analýzy mediálneho pokrytia problematiky/odvetvia/konkurencie, presne tak ako aktuálne sledovanie ohlasu na nové aktivity. Ucelený pohľad na mediálne aktivity sledovaného subjektu prináša elektronický monitoring, ktorý zahrňuje sledovanie tlačových i elektronických médií, rádií a televízie. Nahromadené informácie sú pribežne vyhodnocované a výstupom je stručná charakteristika aktuálnej situácie a doporučení ďalších aktivít, prípadne realizácia príslušných opatrení.

Monitoring médií zahrňuje:

 • základný elektronický monitoring médií (denný, týždenný, mesačný)
 • mediálne analýzy

Event management

Dobre zostavený program, zaujímaví hostia, či netradičné formy prezentácie pomáhajú dosiahnuť potrebnú informovanosť, presvedčenie  a priblíženie sa k vytýčenému cieľu.

Pre našich klientov organizujeme spoločenské, firemné  a iné aktivity:

 • kongresy
 • konferencie- semináre
 • team building
 • koncerty
 • párty
 • plesy
 • výstavy
 • vernisáže
 • športové dni
 • školenia

K jednotlivým aktivitám vieme zabezpečiť:

 • výber cieľových skupín
 • spolupráca pri vytvorení námetu
 • spracovanie scenáru a zabezpečenie programu
 • prípravu a distribúciu pozvánok, overenie účasti
 • technické a organizačné zabezpečenie celej akcie
 • následné zabezpečenie publicity
 • sledovanie výsledkov a vyhodnotení

Megaboard

LED obrazovka

Ďalšie reklamné plochy